မိသားစု၆ယောက်အားကယ်တင်ခဲ့သောရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ …

Knowledge

(မိသားစု၆ယောက်အားကယ်တင်ခဲ့သောရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ)

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက်.ထူးခြားမှုဖြစ်အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ပါ..

(မိသားစု၆ယောက် အားကယ်တင်ခဲ့သော ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ) မိသားစု လိုက် ခရီးသွားရာ ကားဘီးပေါက်လို့ ဆင်းကြည့်တဲ့ အခါ..

ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူတွေ့ရှိ ခဲ့ရ ပါတယ်..

ထိုမိသားစု ၆ယောက် အသက်ကို ထို ဗုဒ္ဓရုပ် ပွားတော်လေးက ကယ်တင် လိုက်တာဖြစ် ပါတယ်.. ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင်..

သူတို့ကားကိုကျော်တက် သွားသော ကားမှာ ရှေ့မှာတောင်ပြို မိကြပြီး..

ချောက်ထဲ ကျသွားလို့ပါပဲ.. ထိုရုပ်ပွားတော်လေး သာ ကားဘီးပေါက်ဖို့မဖန်တီးခဲ့ ဘူးဆိုရင်

သူတို့မိသားစုဟာ.. မတွေးရဲ စရာပါ… ဘုရားပေးတဲ့ အသက် ဆိုတာ ဒါမျိုးမှ အစစ်အမှန် ဗျာလိုစ့်.. ဋ္ဌ,နေဝဏ်း..

(မိသားစု၆ယောက်အားကယ်တင်ခဲ့သောရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ)

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက်.ထူးခြားမှုဖြစ်အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ပါ..

(မိသားစု၆ယောက် အားကယ်တင်ခဲ့သော ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ) မိသားစု လိုက် ခရီးသွားရာ ကားဘီးပေါက်လို့ ဆင်းကြည့်တဲ့ အခါ..

ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူတွေ့ရှိ ခဲ့ရ ပါတယ်..

ထိုမိသားစု ၆ယောက် အသက်ကို ထို ဗုဒ္ဓရုပ် ပွားတော်လေးက ကယ်တင် လိုက်တာဖြစ် ပါတယ်.. ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင်..

သူတို့ကားကိုကျော်တက် သွားသော ကားမှာ ရှေ့မှာတောင်ပြို မိကြပြီး.. ချောက်ထဲ ကျသွားလို့ပါပဲ..

ထိုရုပ်ပွားတော်လေး သာ ကားဘီးပေါက်ဖို့မဖန်တီးခဲ့ ဘူးဆိုရင်

သူတို့မိသားစုဟာ.. မတွေးရဲ စရာပါ… ဘုရားပေးတဲ့ အသက် ဆိုတာ ဒါမျိုးမှ အစစ်အမှန် ဗျာလိုစ့်.. ဋ္ဌ,နေဝဏ်း..

CREDIT

===============

(မိသားစု၆ယောက်အားကယ်တင်ခဲ့သောရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ)

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက်.ထူးခြားမှုဖြစ်အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ပါ..

(မိသားစု၆ယောက် အားကယ်တင်ခဲ့သော ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ) မိသားစု လိုက် ခရီးသွားရာ ကားဘီးပေါက်လို့ ဆင်းကြည့်တဲ့ အခါ..

ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူတွေ့ရှိ ခဲ့ရ ပါတယ်..

ထိုမိသားစု ၆ယောက် အသက်ကို ထို ဗုဒ္ဓရုပ် ပွားတော်လေးက ကယ်တင် လိုက်တာဖြစ် ပါတယ်.. ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင်..

သူတို့ကားကိုကျော်တက် သွားသော ကားမှာ ရှေ့မှာတောင်ပြို မိကြပြီး..

ချောက်ထဲ ကျသွားလို့ပါပဲ.. ထိုရုပ်ပွားတော်လေး သာ ကားဘီးပေါက်ဖို့မဖန်တီးခဲ့ ဘူးဆိုရင်

သူတို့မိသားစုဟာ.. မတွေးရဲ စရာပါ… ဘုရားပေးတဲ့ အသက် ဆိုတာ ဒါမျိုးမှ အစစ်အမှန် ဗျာလိုစ့်.. ဋ္ဌ,နေဝဏ်း..

(မိသားစု၆ယောက်အားကယ်တင်ခဲ့သောရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ)

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက်.ထူးခြားမှုဖြစ်အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ပါ..

(မိသားစု၆ယောက် အားကယ်တင်ခဲ့သော ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ) မိသားစု လိုက် ခရီးသွားရာ ကားဘီးပေါက်လို့ ဆင်းကြည့်တဲ့ အခါ..

ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူတွေ့ရှိ ခဲ့ရ ပါတယ်..

ထိုမိသားစု ၆ယောက် အသက်ကို ထို ဗုဒ္ဓရုပ် ပွားတော်လေးက ကယ်တင် လိုက်တာဖြစ် ပါတယ်.. ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင်..

သူတို့ကားကိုကျော်တက် သွားသော ကားမှာ ရှေ့မှာတောင်ပြို မိကြပြီး.. ချောက်ထဲ ကျသွားလို့ပါပဲ..

ထိုရုပ်ပွားတော်လေး သာ ကားဘီးပေါက်ဖို့မဖန်တီးခဲ့ ဘူးဆိုရင်

သူတို့မိသားစုဟာ.. မတွေးရဲ စရာပါ… ဘုရားပေးတဲ့ အသက် ဆိုတာ ဒါမျိုးမှ အစစ်အမှန် ဗျာလိုစ့်.. ဋ္ဌ,နေဝဏ်း..

CREDIT

Leave a Reply

Your email address will not be published.